Գիրք՝Ս. Բի­շա­րյան ՄԱՆ­ԿԱ­ԿԱՆ ԵՐԿ­ԼԵ­ԶՈՒ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂ­ԾՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ

Գիրք՝Ս. Բի­շա­րյան ՄԱՆ­ԿԱ­ԿԱՆ ԵՐԿ­ԼԵ­ԶՈՒ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂ­ԾՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵ

SKU: LBC-146599
750,00AMDPrice

Ս. Բի­շա­րյան
   
ՄԱՆ­ԿԱ­ԿԱՆ ԵՐԿ­ԼԵ­ԶՈՒ ՃԱ­ՆԱ­ՉՈ­ՂԱ­ԿԱՆ ԲԱ­ՆԱՍ­ՏԵՂ­ԾՈՒ­ԹՅՈՒՆ­ՆԵՐ
(անգ­լե­րեն-հա­յե­րեն)

Այս ժո­ղո­վա­ծուն նա­խա­տես­ված է տար­րա­կան դա­սա­րան­նե­րի աշա­կերտ­նե­րի հա­մար: Այն կօգ­նի աշա­կերտ­նե­րին զար­գաց­նել իրենց լեզ­վա­կան հմտու­թյուն­նե­րը և հարս­տաց­նել բա­ռա­պա­շա­րը: Ոտա­նա­վոր­նե­րը գրված են եր­կու լեզ­վով` անգ­լե­րեն և հա­յե­րեն: Անգ­լե­րեն բա­նաս­տեղ­ծու­թյուն­ներն սկսվում են անգ­լե­րեն այ­բու­բե­նի սկզբնա­տա­ռե­րով: Յու­րա­քան­չյուր ոտա­նա­վոր ու­նի իր նկա­րա­զար­դու­մը:

Չա­փը` A5,  ծա­վա­լը` 32 էջ,