Գիրք՝ՎԱՆ ԳՈԳ

Գիրք՝ՎԱՆ ԳՈԳ

SKU: LBC-146626
990,00AMDPrice

ՎԱՆ ԳՈԳ
(գե­ղա­գի­տա­կան զար­գաց­ման դա­սըն­թաց)
Ծա­նո­թաց­նում է Վան Գո­գի կյան­քին ու աշ­խա­տանք­նե­րին, սո­վո­րեց­նում է ճա­նա­չել ու հաս­կա­նալ գե­ղան­կա­րը:
Չա­փը`  200 x 220